LISTA STARTOWA

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 14:00

Start rywalizacji o godzinie 15:00

 

W trakcie IX Biegu Na Szczyt Rondo 1 ponownie zostanie rozegrana konkurencja "Strażackie schody", w której udział weźmie 50 dwuosobowych drużyn.

Rejestracja odbędzie się na platformie SlotMarket.pl - ZAPISY

Opłata startowa wynosi 100 zotych za drużynę.

Rejestracja - instrukcje:
1. Rejestracja rozpoczyna się od podania przez kapitana nazwy sztafety (nazwa jednostki) oraz uregulowania opłaty startowej. 
2. Po zakończeniu rejestracji (wypełnienie formularza + opłata startowa), kapitan otrzymuje potwierdzenie rejestracji z kodem drużyny, który przekazuje pozostałym członkom sztafety.
3. Drugi uczestnik w pierwszym kroku rejestracji podaje kod i dołącza do założonej przez kapitana drużyny. 
4. Rejestrację wszystkich zawodników należy bezwzględnie zakończyć do 15.02.2019 r. 
5. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
Uwaga! Opłata startowa opłacana jest w całości przez kapitana drużyny.

W razie pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres agata@sportevolution.pl

 

 

REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja aktywnych form treningu z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych;
- współzawodnictwo ratownicze;
- przedstawienie trudności w realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych w budynkach; wysokich i wysokościowych;
- podnoszenie sprawności poprzez rywalizację sportową;
- integracja środowiska ratowniczego na płaszczyźnie problematyki ratowniczej;
- promocja państwowej i ochotniczej służby ratowniczej w kraju;
- sprawdzenie wyszkolenia pożarniczego;
- sprawdzenie sprawności fizycznej podczas długotrwałego wysiłku;
- promocja Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych RP wśród społeczeństwa.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 23 lutego 2019 roku, na terenie biurowca RONDO 1 w Warszawie.

IV. KLASYFIKACJE STRAŻAKÓW
Czynnikiem decydującym o zajętym miejscu będzie czas mierzony od startu do przekroczenia linii mety przez ostatniego ratownika roty specjalistycznej.

V. KATEGORIE
Zawody zastaną rozegrane w kategoriach:
I – Open;
II – PSP >70 (suma wieku ratowników 70 lat i powyżej);
III – OSP;
IV – MIX (drużyna w składzie kobieta/mężczyzna);
V – Tandem Kobiet (w przypadku zgłoszenia się więcej niż 6 par w kategorii).

VI. NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody w poszczególnych kategoriach. Nagradzane będą
miejsca:
I-III w kategorii Open;
I-III w kategorii PSP >70;
I-III w kategorii OSP;
I-III w kategorii MIX;
I-III w kategorii Tandem Kobiet.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W zawodach udział mogą wziąć strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy:
- zarejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.SlotMarket.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, adres, kontakt ICE, adres email;
- przedstawią w Biurze Zawodów zaświadczenie z okresowych badań lekarskich lub podpiszą stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach.
2. Organizator ustala limit uczestników na 50 dwuosobowych drużyn.
3. Opłata startowa wynosi 100 zł. Opłatę startową należy uiścić w trakcie rejestracji za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
4. Umundurowanie
W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe:
- spodnie + kurtka certyfikowane do działań ratowniczo-gaśniczych, (w przypadku odpinanej podpinki musi ona być dopięta do kurtki/spodni);
- buty bojowe certyfikowane do działań ratowniczo-gaśniczych;
- hełm strażacki certyfikowany do działań ratowniczo-gaśniczych;
- rękawice dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (dopuszczalne są rękawice do działań technicznych);
- aparaty powietrzne i maski – drużyny zapewniają we własnym zakresie (aparat nadciśnieniowy z butlą min. 6l, 300 bar – wymagana aktualna karta ważności (ksero) do wglądu w biurze zawodów).
5. Opis konkurencji
- konkurencja polega na pokonaniu w jak najszybszym czasie 836 schodów prowadzących na 37 piętro biurowca Rondo 1;
- zawodnicy startują w drużynach dwuosobowych;
- drużyna osiąga gotowość startową po pozytywnym wyniku odprawy technicznej w momencie założenia aparatów powietrznych i masek (oddychanie z aparatu) oraz założeniu chipów;
- po sygnale sędziego startowego, zawodnicy udają się na klatkę schodową, gdzie mają do pokonania 836 schodów (37 pięter), gdzie znajduje się meta;
- konkurencja odbywa się według bloków startowych;
- organizator zastrzega sobie prawo dostosowania zawodów do wymagań organizacyjnych i technicznych.
6. Dyskwalifikacja
- niestawienie się na linii startu;
- w przypadku, gdy drużyna na linii startu nie będzie w pełni umundurowana;
- nieprzestrzeganie zasady oddychania z aparatu;
- nieukończenie konkurencji przez wszystkich zawodników danej drużyny;
- w przypadku kiedy odległość między ratownikami wyniesie więcej niż 1 bieg klatki schodowej;
- stosowanie powietrza w butlach z zawartością tlenu powyżej 22% i innych niż naturalna mieszanka powietrza;
- stosowanie dodatkowego sprzętu pomocniczego takiego jak np. linki, taśmy gumowe itp.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 jest SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. Kontakt ws. danych osobowych: daneosobowe@sportevolution.pl
2. Dane osobowe uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Bieg Na Szczyt Rondo 1. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Na Szczyt Rondo 1, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Na Szczyt RONDO 1 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem "Bieg Na Szczyt RONDO 1 - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Na Szczyt RONDO 1 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Na Szczyt RONDO 1 będzie ostateczna.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników BIEGU NA SZCZYT RONDO 1 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod groźbą kary dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z harmonogramem opublikowanym przez Organizatora na stronie www.biegnaszczyt.pl najpóźniej na 3 dni przed Biegiem Na Szczyt Rondo 1.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator zapewnia przebieralnie.
6. Organizator zapewnia depozyt.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.