Regulamin

 

IX BIEG NA SZCZYT RONDO 1
Regulamin

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia IX Biegu Na Szczyt RONDO 1 oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.biegnaszczyt.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników IX Biegu Na Szczyt RONDO 1, ani praw Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (dalej „Właściciel”), wynikających z niniejszego Regulaminu.

I. ORGANIZATOR
1. Advanced PR Rudnicka-Sipayłło Sp.j.
2. SE Group Sp. z o.o. („Organizator”)

II. CEL
1. Promocja biurowca RONDO 1 jako nowoczesnego biurowca w Warszawie.  
2. Promocja aktywności fizycznej.
3. Upowszechnianie biegów po schodach.
4. Pomoc na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg Na Szczyt RONDO 1 odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 roku na terenie biurowca RONDO 1 położonego w Warszawie przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej „Bieg Na Szczyt RONDO 1”). Dokładny program biegu zostanie opublikowany nie później niż 18 stycznia 2019 roku na stronie internetowej www biegnaszczyt.pl. 
2. Bieg Na Szczyt RONDO 1 będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na 37. piętro biurowca.
3. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.  

IV. KLASYFIKACJA
1. Przewidziane są następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja elity sportowej (zawodnicy posiadający aktualną licencję Towerrunning World Association - IX Bieg Na Szczyt RONDO 1 zaliczany jest do punktacji Towerrunning Tour 2019);
- generalna kobiet i mężczyzn;
- klasyfikacja branży nieruchomości;
- klasyfikacja par strażackich (szczegółowe zasady regulujące rywalizację zostaną zamieszczone w odrębnym regulaminie, dostępnym na stronie www.biegnaszczyt.pl )
 
V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu Na Szczyt Rondo 1 mogą wziąć udział osoby, które mają minimum 18 lat (decyduje rok urodzenia).
2. Limit uczestników imprezy wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Na Szczyt RONDO 1 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w biurowcu RONDO 1 w Warszawie, Rondo ONZ 1, w dniu 23.02.2019. Zweryfikować należy się maksymalnie na 30 minut przed godziną swojego startu. Dokładne godziny startu poszczególnych zawodników zostaną podane co najmniej na 3 dni przed biegiem i będą dostępne na stronie internetowej imprezy www.biegnaszczyt.pl.
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu Na Szczyt RONDO 1.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu Na Szczyt RONDO 1, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW.
 
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu Na Szczyt RONDO 1 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.SlotMarket.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, adres, kontakt ICE, adres email.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 8 lutego 2019. W przypadku wcześniejszego wyczerpania się limitu 500 miejsc, rejestracja zostanie zakończona.
3. Zgłoszenie do Biegu na Szczyt RONDO 1 jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu Na Szczyt RONDO 1.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi minimum 40 złotych. Możliwe jest dokonanie wyższej opłaty.
2. Opłata startowa zostanie w całości przekazana na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w trakcie procesu rejestracji, za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak: płatność kartą kredytową lub przelew online. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej, proces rejestracji nie zakończy się sukcesem i zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę,
- wodę i medal na mecie
- ubezpieczenie.

VIII. NAGRODY
1. Za zdobycie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, przewidziane są nagrody finansowe:
- I miejsce: 300 EUR
- II miejsce: 200 EUR
- III miejsce: 100 EUR.
2. Podane kwoty nagród są kwotami brutto i zostaną obniżone o należny podatek.
3. Aby otrzymać nagrodę finansową, zawodnik lub zawodniczka muszą posiadać aktualną, opłaconą licencję Towerrunning World Association.
4. Dodatkowo, za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji branży nieruchomości, Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 jest SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. Kontakt ws. danych osobowych: daneosobowe@sportevolution.pl
2. Dane osobowe uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, email oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Bieg Na Szczyt Rondo 1. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Na Szczyt Rondo 1, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Na Szczyt RONDO 1 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem "Bieg Na Szczyt RONDO 1 - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Na Szczyt RONDO 1 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Na Szczyt RONDO 1 będzie ostateczna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników BIEGU NA SZCZYT RONDO 1 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod groźbą kary dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z harmonogramem opublikowanym przez Organizatora na stronie www.biegnaszczyt.pl najpóźniej na 3 dni przed Biegiem Na Szczyt Rondo 1.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator zapewnia przebieralnie.
6. Organizator zapewnia depozyt.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora.